Sveriges højesteret (Hogsta Domstolen) har frikendt en ejer af tegnet børneporno. Dommens originaltekst kan læses HER.

Straffelovrådet (betænkning 1534) kommenterer den svenske dom bl.a. således:

Den svenske højesteret fandt, at strafbestemmelsens anvendelsesområde var uklar i forhold til de 38 tegninger, som ikke fremstod virkelighedstro, og at strafbestemmelsen derfor skulle fortolkes i lyset af grundlæggende principper om ytringsfrihed og informationsfrihed.

Den svenske højesteret fandt, at kriminalisering af besiddelse af de 38 tegninger udgjorde et indgreb i informationsfriheden, som i givet fald ville opfylde kravene om lovhjemmel og om at være begrundet i et legitimt formål.

Kriminalisering af besiddelse af de 38 tegninger gik dog ud over, hvad der var nødvendigt af hensyn til de formål, som begrundede strafbestemmelsen.

En fortolkning af strafbestemmelsen i overensstemmelse med den svenske grundlov førte derfor til, at strafbestemmelsen ikke omfattede besiddelse af de 38 tegninger.

Om proportionalitetsafvejningen anførte den svenske højesteret følgende:

"20. Yttrandefriheten och informationsfriheten är grundläggande för ett demokratiskt samhälle. Möjligheterna till undantag från dessa friheter måste ges en restriktiv tolkning och behovet av begränsningar måste redovisas på ett övertygande sätt."